RxMediaPharma® Eczane Yönetim Sistemi

Lisans Sözleşmesi

 

 

İşbu elektronik mesafeli sözleşme, ticari unvanı ve adresi belirtilen GEMAŞ şirketi ile sözleşme onaylayan KULLANICI kişi arasında düzenlenmiş olup, GEMAŞ’ın haklarına sahip olduğu yazılımın lisansına ilişkin sözleşmedir.

 

MADDE-1

TARAFLAR

-GEMAŞ GENEL MÜHENDİSLİK MEKANİK SAN.VE TİC.A.Ş.

Kazım Dirik Mahallesi 372/2 Sok. No:33 / İZMİR

e-posta: info@rxeys.com.tr

-RxMediaPharma® Eczane Yönetim Sistemi Kullanıcısı

MADDE-2

YÜRÜRLÜK VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylanması ve lisans ücretinin GEMAŞ’a ödenmesi ile yürürlüğe girer.Sözleşme, yeni KULLANICILAR için 1 yıl süre ile, mevcut KULLANICILAR için lisansın alındığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. KULLANICI tarafından sözleşme süresinin sona ermesinden en az 30 (OTUZ) gün önce aksi yazılı olarak bildirilmedikçe, iş bu sözleşme 1 yıl süreliğine yeni ödeme koşullarında kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır.

 

 

MADDE-3

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasında iş bu sözleşmede tanımlanan Gemaş RxmediaPharma® Eczane Yönetim Sistemi’nin eksiksiz, çalışır halde ve ayıpsız olarak KULLANICI’ya lisans verilmesi, danışmanlık, yazılım güncellemeleri ve bakım- destek hizmetlerine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

 

 

 

MADDE-4 TANIMLAR

RxMediaPharma® Eczane Yönetim Sistemi: RxEYS, aşağıda tanımlanan RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı (RxMP), RxMediaPharma Farmasötik Bakım Yöneticisi (RxFBY) ve RxMediaPharma Eczane İşletme Yazılımı (RxEİY) isimli bilgisayar yazılımları entegre edilerek oluşturulmuş eczanenin alış, satış, stok kontrolü gibi işlemlerinin mevzuata uygun, etkin ve kolay yapılmasını; eczacının hizmet sunumunda gereksinim duyduğu güncel veri ve bilimsel mesleki bilgilere hızlı erişimini ve eczacıya hasta merkezli sağlık hizmeti sunumunda karar desteğini sağlayan özgün bir eczane yönetim sistemi yazılımıdır. RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı (RxMP)Web Servisleri : Mali ve manevi hakları kullanma yetkisi münhasıran GEMAŞ'a ait olan, eczacının hizmet sunumunda gereksinim duyduğu güncel veri ve bilimsel mesleki bilgilere web üzerinden hızlı erişim sağlayan bir bilgisayar programıdır. RxEYS, RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı web servisleri ile Entegre çalışan, bütünleşik bir programdır. Kısaca YAZILIM olarak anılacaktır.

Veriler: Yazılım aracılığıyla sağlanan tüm veri, bilgi, rapor ve dokümanları tanımlar.

Kullanıcı:Yazılımı kullanmak üzere sisteme tanımlanan eczacıları ifade eder.  

Lisans: Kullanıcılara tanımlanan, yazılımı yalnızca işbu sözleşme süresince kullanma hakkı tanımlayan, basit lisanstır.

 

 

 

 

 

MADDE-5

LİSANS KOŞULLARI

İş bu sözleşme ile verilen kullanma lisansı KULLANICI’ya yazılımı sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülükler çerçevesinde, faturada belirtilen adresinde kurulu RxEYS bilgisayar sistemi ve paket programları bakımından, programı bilgisayara yükleme, program içine yerleştirdiği haliyle kendisine ait verilerini yedekleme, çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir.

GEMAŞ, aynı lisansı üçüncü şahıslara verme ve "manevi ve mali hakları" dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar.

 

MADDE-6, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) RxMediaPharma®️ Eczane Yönetim Sistemi yazılımı kapsamında ilaçlar ile ilgili tüm bilgiler RxMediaPharma®️ İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı web servislerinden alınmaktadır. Yazılımın kurulması ve GEMAŞ tarafından yapılan güncellemeler sonucunda yazılımda kendiliğinden bulunan veriler dışında, KULLANICI tarafından yazılıma eklenen veriler ve yedeklemeler bakımından GEMAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

b) KULLANICI’nın girdiği verilerin eksik, hatalı veya yanlış olmasından dolayı GEMAŞ’a herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

c) KULLANICI, yazılımların yükleneceği sunucu (server) ve terminal sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini, yazılım teknik detaylarında tanımlanan minimum sistem konfigürasyonu özellikleri ile tedarik etmelidir. KULLANICI, lisansını aldığı yazılımı, kendisinin temin edeceği GEMAŞ tarafından bildirilen özelliklere sahip yeterli teknik özelliklere sahip donanımlar vasıtasıyla kullanacağını, GEMAŞ’ın donanım uyuşmazlığı sorunları ve kullanım sırasında KULLANICI tarafından yüklenen diğer yazılım, içerik veya veriler ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

d) GEMAŞ tarafından, yazılımın kapsadığı bilgilerin, sorgulama ve rapor sonuçlarının (ilaç etkileşmeleri ve geçimsizlikleri, geri ödeme bilgileri gibi) doğru ve yayınlandığı tarih itibarıyla güncel olması yönünde gerekli tüm çabalar gösterilecektir. Ancak KULLANICI, hasta tedavisi için karar vermeden önce, var olan tüm kaynaklarına başvurulmalıdır. Sunulan bilgiler sadece öneri niteliğinde olup hiçbir zaman farmasötik ilaç müstahzarlarının T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan özgün prospektüs, kısa ürün bilgisi (KÜB), kullanma talimatı (KT) ve kullanım kılavuzlarında belirtilen bilgilerin yerini alamaz, sunulan bilgiler herhangi bir kurumun geri ödeme politikasını yansıtmaz.

e) GEMAŞ, yazılımda bulunan veri tabanlarını, sorgulama ve raporlama modüllerini gerekli gördüğü durumlarda yazılımdan çıkartma, güncelleme dışı bırakma ve ayrı bir yazılım olarak hazırlama konusunda her türlü hakkını saklı tutar.

f) KULLANICI, lisanslama için RxMediaPharma Kullanıcı Portalı (http://www.rxmpws.com )'na kayıt olmalıdır. Kullanıcıların lisanslama işlemi için bu portaldan şifre almaları gerekmektedir. Yazılım, lisanslama esnasında sadece kullanıcı lisans bilgilerini aktarır. Güncelleme işlemleri için yazılım RxMediaPharma®️ internet sitelerine bağlanır, güncelleme işlemleri için KULLANICI’nın bilgileri hiçbir şekilde aktarılmaz. Güncelleme ve KULLANICI kayıt işlemleri sırasında, GEMAŞ’ın kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, kullanıcı bilgisayarı ile internet servis sağlayıcılar ve RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 'nın internet sitesi arasında internet bağlantısı kurulurken oluşabilecek problemler ve sorunlardan GEMAŞ sorumlu değildir.

g) Sözleşme süresi sona ermeden en az 30 (OTUZ) gün önce kullanıcı tarafından yazılı bildirimde bulunulması ile lisans süresi sona erer. Bu durumda KULLANICI’nın yazılım güncelleme ve RxMediaPharma®️ İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı web servislerine erişim yetkisi sona erer.

h) Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin ve verilerin içeriğinden, düzenli olarak yedeklenmesinden, gerekli güvenlik ve koruyucu tedbirlerin alınmasından ve kontrol edilmesinden, KULLANICI sorumludur.

i) KULLANICI, kullanma hakkına sahip olduğu yazılım üzerinde iş bu sözleşme ile sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere satamaz, devredemez, kiralayamaz, ödünç veremez ve kullandıramaz. Aksi hal sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

j) KULLANICI, kendisine tanınan lisans süresi içinde, kendisine ait verilerin yedeklemesini yapmakla yükümlüdür. Ancak verilerin yedeklenmesi zamanında alınamamışsa ve iş bu lisans sözleşmesi herhangi bir nedenle sona ermiş ise, KULLANICI, sona erme tarihini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içinde kendisine ait verileri GEMAŞ’tan talep edebilecektir. GEMAŞ, söz konusu verileri elektronik, dijital ortamda veya taşınabilir veri depolama araçlarından herhangi biriyle verme tercihini saklı tutar.

k) GEMAŞ, önceden haber vermeksizin yazılım ve dokümanlarında değişiklikler yapma, yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir.

l) GEMAŞ, kendisine ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, verilerin girişinden ve doğruluğundan, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan, genel olarak donanım ile yazılımın usulüne ve dokümantasyonuna uygun kullanılmamış olmasından, yazılımın çalışmasını etkileyen yazılım ve/veya donanım değişikliği ve uygulamalarından, güvenlik yazılımları kullanmamasından ya da gerekli önlemleri almamasından, çevresel birim ve faktörlerden kaynaklanan arıza ve sorunlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, KULLANICI kendi kusurundan meydana gelen zararların giderilmesini GEMAŞ’tan talep edemez.

m) Yazılımın kurulumu, hizmete sunulması, lisans süresi boyunca destek hizmeti KULLANICI’nın talebi üzerine, uzaktan bağlantı yoluyla GEMAŞ tarafından gerçekleştirilecektir. KULLANICI’nın GEMAŞ tarafından yetkilendirilmeyen gerçek ve tüzel kişilerden, sözleşme konusu programla ilgili olarak kurulum ve danışmanlık yapması iş bu sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

n) GEMAŞ, çıkardığı her yeni versiyon ve ek geliştirmeler için ayrıca ücret talep etme hakkına sahiptir. Alınan bu ücret karşılığında GEMAŞ, eski versiyonla işlenmiş kullanıcı verilerinin yeni versiyon ile uyumlu hale getirileceğini taahhüt eder. Ancak, bu durumda yazılımın çalışması için başkaca özel yazılımlar kullanılması gerekiyorsa bu ek yazılımların ücretleri KULLANICI tarafından karşılanır.

o) Taraflar, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verilen hizmetin kalitesini korumak için her türlü özen ve çabayı göstermeyi, diğer tarafa doğru bilgi vermeyi kabul ve taahhüt eder.

p) GEMAŞ, sözleşme konusu yazılımına ilişkin hizmetlerini denetlemek, performansını düzenlemek ve istatistiki bilgiler oluşturmak amacı ile KULLANICI bazında istatistikler tutma hakkına sahiptir.

q) KULLANICI, yazılımı kullanımı sırasında işlediği verilerin, iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan AÇIK RIZA ve ONAY METNİ’nde yer aldığı üzere sözleşme süresi boyunca GEMAŞ tarafından kullanılabileceğini, işbu sözleşmede yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeye uygun olarak hareket edeceğini , işlediği veriler için ilgili kişilerden KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak AÇIK RIZA VE ONAY almayı, ilgili kişilerden açık rıza ve onay alınmamasından doğacak idari, cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

r) GEMAŞ, kusuru dışında hizmetin kesintiye uğraması, hata, ihmal, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, verilerin bozulma ve yok edilmesi veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

s) İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya tanınan yetki ve yükümlülükler, GEMAŞ ile KULLANICI arasında münhasır lisans, temsilcilik, acentelik vs. ilişki kurulduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

t) Taraflar, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

MADDE-7

LİSANS BEDELİ

Lisans bedeli kullanıcı sayısına göre belirlenmekte olup, ödemeler RxEYS

web sitesinde bildirilen hesap numaralarına yapılacaktır.

 

MADDE-8 GİZLİLİK VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

a. İşbu Sözleşme çerçevesinde, tarafların birbirlerinden doğrudan veya dolaylı şekilde elde ettiği veya edeceği, diğer tarafın işleri, projeleri, ürünleri, pay sahipleri veya yöneticileri, işleyişi, müşterileri ve sahibi olduğu ve/veya kullanmaya yetkili olduğu telif hakkı, patent, endüstriyel tasarım, ticari marka, ticari sır, bilgisayar programları, yazılımları, kaynak kodları, nesne kodları ve bunların dokümanları, verileri, veritabanı, şifreleme teknikleri, süreçler, reklâm ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve pay sahiplerine ilişkin bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, fiyat listeleri, satış broşürü ve/veya katalog ve sair saha malzemeleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri veya alt tedarikçilerine ifşa edilen her türlü yazılı, grafik, elektronik veya makinede okunabilir bilgi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teknik, ekonomik, idari, finansal (mâli) ve hukuki, yazılı veya sözlü bilgiler “Gizli Bilgi” anlamına gelmektedir.

b. Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde elde edecekleri Gizli Bilgileri yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası için kullanmayı, başka hiçbir amaçla kullanmamayı, hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmamayı, ifşa etmemeyi, yaymamayı, kopyalamamayı, optik olarak transfer etmemeyi, çoğaltmamayı ve üzerinde ters mühendislik yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

c. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi, işbu maddede yer alan gizlilik hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

d. İş bu sözleşmeye konu yazılımın, veri tabanı ve dokümantasyonun mali haklarını kullanma yetkisi GEMAŞ’a aittir ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ve sözleşme süresince yürürlüğe girebilecek ilgili mevzuat ile koruma altına alınmış olup, izinsiz olarak kopyalanması veya her ne şekil ve surette olursa olsun lisansız olarak kullanılması cezai ve hukuki yaptırıma neden olur. Bu nedenle yazılım, herhangi bir şekilde kopyalanamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, satılamaz, transfer edilemez; yazılım ve veritabanları tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz; ekran görüntülerinden ve veritabanlarından kısmen dahi olsa veriler başka veritabanlarına aktarılamaz; başka yazılımların, internet sitelerinin, başvuru kaynaklarının ve benzerlerinin geliştirilmesinde kullanılamaz.

e. İş bu sözleşme, KULLANICI’ya hiçbir şekilde fikri mülkiyet hakkı vermez.

f. KULLANICI, GEMAŞ’ın izni olmaksızın yazılıma ait kaynak kodları tersine mühendislik dahil herhangi bir yöntemle kopyalayamaz, değiştiremez, verilerini yedekleme hariç olmak üzere çoğaltamaz ve sair surette yararlanamaz. Yazılımın dokümanların değiştirilmesi, işlenmesi, yeni programlar üretilmesi, fikri ürünler ile ticaret markaları ve diğer gayri maddi unsurların kaldırılması, gizlenmesi veya değiştirilmesi, üçüncü kişilere kullandırılması, herhangi bir vasıta ile umuma iletilmesi, çoğaltılması, optik olarak transfer edilmesi, faturada belirtilen iş yeri adresi dışında veya sözleşmede belirlenen hakların sınırının aşılarak kullanılması da sözleşmeye aykırılık niteliğindedir. KULLANICI’nın bu eylemleri ile iş bu sözleşmede belirtilen diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin gerçekleştiğinin, ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ve sözleşme süresince yürürlüğe girebilecek ilgili diğer mevzuata aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, GEMAŞ’ın yasal tazminat hakkı saklı kalmak üzere, KULANICI, GEMAŞ’a sözleşme konusu yazılımın son güncellenmiş tam versiyonuna ilişkin rayiç lisans bedelinin 3 katını cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE-9

VERİLERİN KORUNMASI

a. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında elde edeceği, tek başına veya başka bilgilerle birlikte kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyi tanımlayan her türlü veriyi (“Kişisel Veri” ve “Özel Nitelikte Kişisel Veri” ), başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını ondan olan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (“Veri Koruma Mevzuatı”) olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplamayı ve işlemeyi ve bu Kişisel Veri’leri işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi haricinde yalnızca sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan AÇIK RIZA ve ONAY METNİ’nde yer aldığı şekilde kullanmayı ve aynı nitelikteki KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI’na uygun olarak işlemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. GEMAŞ’ın, kişisel verilere ve özel nitelikteki kişisel verilere erişimi, bu Sözleşme’de tanımlanmış Hizmetler’i vermek için bu bilgilere erişmesi gereken minimum sayıda personeli veya izin verildiği durumlarda yüklenicisinin çalışanları ile sınırlandırmak üzere tasarlanmış politikalar, prosedürler veya kontroller yürüteceği ve bu Kişisel Veri’lere izinsiz erişimi engellemek ve/veya bunların izinsiz kullanılmasını engellemek adına Veri Koruma Mevzuatı uyarınca gerekli tüm idari ve teknik önlemleri alacağı kabul edilmiştir.

c. GEMAŞ tarafından Kişisel Verilerin üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından GEMAŞ sorumlu olacaktır.

d. Kişisel veya Özel Nitelikteki Verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi, veri ihlali veya bu verilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda KULLANICI bu durumu derhal GEMAŞ’a ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na derhal bildirecek ve bir zararın doğmaması ya da oluşabilecek zararın asgariye indirilebilmesi için GEMAŞ tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

MADDE-10 MÜCBİR SEBEPLER

a. Taraflardan hiçbiri ayaklanma, hükümet hareketleri, iç savaş, savaş, terör olayı, seferberlik ilanı, sabotaj, tabii afetler, yangın, kaza, patlama, salgın hastalık gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın kontroller dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan, öngörülemeyen ve tarafların işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmelerini imkânsız hale getiren veya işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen sebeplerin (“Mücbir Sebep”) devamı süresince, işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. Mücbir Sebeplerin devamı süresince Tarafların Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

b. Mücbir Sebep halinin veya Mücbir Sebebin olumsuz etkilerinin bir (1) ayı geçmesi halinde, taraflardan her biri, işbu Sözleşmeyi diğer Tarafa göndereceği bir yazılı bildirim ile sona erdirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Mücbir Sebep nedeniyle Sözleşmeyi sona erdiren Taraf, diğer Taraftan Sözleşme’nin ifa edilmemesi veya ifasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE-11

FESİH

a. Taraflardan her biri, işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini eksiksiz ve zamanında yerine getirmezse, diğer taraf bu durumun düzeltilmesi veya giderilmesi için e-posta aracılığıyla bildirimde bulunacak, yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, Sözleşmeyi feshedebilecektir. Bu durumda yükümlülüğünü ihlal eden taraf ödemiş olduğu bedeli geri alamayacağı gibi, diğer tarafın bu ihlal nedeniyle bir zararının meydana gelmesi halinde, ayrıca tazminat istemi dahil olmak üzere her türlü yasal yola başvurma hakkı saklıdır.

b. KULLANICI sözleşme süresinin sona ermesinden en az 30 (OTUZ) gün önce yazılı olarak bildirilmek suretiyle sözleşmeyi sebepsiz fesih hakkına sahiptir.

c. Taraflar, ortak yazılı iradeleri ile iş bu Sözleşmeyi her zaman fesih hakkına sahiptir. Ancak lisans ücreti yıllık olarak belirlendiğinden, sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.”

MADDE-12

TEBLİGATLAR

Taraflar işbu Sözleşmede ve kullanıcı kaydında belirtilen elektronik posta adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde yeni adreslerini diğer tarafa yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını ve birbirlerine yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE-13

UYUŞMAZLIKLAR

Anlaşmazlık halinde, GEMAŞ’ın tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder. Anlaşmazlık halinde taraflar öncelikle Hukuk Muhakemeleri Kanununun 137. vd. maddeleriyle, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen usullere uygun şekilde olan arabuluculuk yöntemi ile çözüm arayacaklardır. Arabulucu İzmir ilinde faaliyet gösterenlere ilişkin Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı Resmi Arabulucu Listesinden tarafların ortak iradesi ile seçilecektir.Taraflar arasında Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İzmir Merkez Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

MADDE-14

CAYMA HAKKI

İşbu sözleşmeye konu yazılım, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde15/ğ bendi uyarınca, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin olduğundan, sunulan hizmetin niteliği gereğince, cayma hakkının istisnası olduğundan, verilen hizmet kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

MADDE-15

DİĞER HÜKÜMLER

a. İşbu Sözleşme elektronik olarak düzenlenmiştir ve aksi yöndeki şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu, elektronik posta ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.

b. KULLANICI, sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu ve tek tek müzakere ettiğini, hükümleri anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını gayrikabili rücu suretle beyan, kabul ve taahhüt eder.

c. Sözleşmede tanımlı hakların kısmen veya tamamen kullanılmaması yahut geç kullanılması, bu hakların kullanılmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz.

d. Bu Sözleşme 15 (ONBEŞ) ana madde ve 2 ekten ibarettir.

 

 

 

EKLER:

1. Açık Rıza Ve Onay Metni

2. Kişisel Veri Politikası